Bauskas Mūzikas skolas
pārskats par 2016./2017. mācību gadu
 
2017.gada maijā apliecības par profesionālās ievirzes izglītību saņēma 9 absolventi un viena audzēkne saņēma izziņu ar sekmju izrakstu, jo bija nepietiekamā līmenī apgūta specialitātes programma klavierspēlē. Mācību gada laikā no audzēkņu skaita dažādu iemeslu dēļ ir atskaitīti 24 audzēkņi (2 audzēkņi – dzīvesvietas maiņas dēļ, 2 audzēkņi – nesekmības dēļ, 3 audzēkņi mācības pārtrauca patvarīgi, pārējie audzēkņi tika atskaitīti pamatojoties uz vecāku iesniegumiem dažādu iemeslu dēļ ). Trīs absolventi, kuri pēc pamatskolas beigšanas ir nolēmuši turpināt muzikālo izglītību profesionālā līmenī nākamajā mācību gadā turpinās mācības Mūzikas skolā: Vadims Cvetkovs mācīsies 7.akordeona klasē, Klēra Kuļikauska - 7.flautas klasē, Gatis Breijers - 9.klavieru klasē. Klavierspēles klases absolvente Liene Lote Kalniņa ir nokārtojusi iestājpārbaudījumus un turpinās muzikālo izglītību Jāzepa Mediņa Mūzikas vidusskolā mūzikas teorijas specialitātē.
2016./2017.mācību gadā Pieaugušo un jauniešu izglītības programmā klavieru spēli, akordeona spēli, flautas spēli, ģitāras spēli, dziedāšanu un solfedžo apguva 12 izglītojamie. Instrumenta spēli sagatavošanas klasē apguva 10 audzēkņi - no kuriem 7 ir uzņemti 1.klasē. Pirmsskolas bērnu izglītības programmā “Mūzikas pamatu apguve pirmsskolas vecuma bērniem” mūzikas pamatus apguva 24 bērni (divas grupas).
Audzēkņu sasniegumi konkursos
Piedalīšanās reģiona, valsts un starptautiskajos pasākumos
21.oktobrī III Kamermūzikas festivāls Tukumā “Rudens krāsas mūzikā”
Piedalās: Vijolnieku ansamblis
Pedagogs – Aiva Avotiņa
Koncertmeistare - Evija Kārkliņa
22.oktobrī Mūzikas festivāls “Draugi” Jaunjelgavā
Piedalās: Saksofonu ansamblis
Pedagogs – Juris Krūmmalis
25.janvārī Zemgales reģiona mūzikas skolu izglītības programmas Vokālā mūzika –
Kora klase audzēkņu Valsts konkursa II kārta
Piedalās: 1.klases audzēkne Patrīcija Paula Gedroviča
2.klases audzēkne Keitija Grigalena (III vieta)
5.klases audzēkne Alise Niedre (II vieta)
6.klases audzēkne Diāna Semaka
5.klases audzēkne Aleksandra Nazarova
Pedagogs – Inga Bukša
Koncertmeistare - Evija Bonāte
3.klases audzēkne Danija Mickus
Pedagogs – Ieva Ūdre
Koncertmeistare - Evija Bonāte
27.-29.janvāris XXII Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu
IZPILDĪTĀJU KONKURSS
Piedalās: 4.sitaminstrumentu klases audzēknis Armands Rutkovskis
Pedagogs – Ikars Ruņģis
Koncertmeistare - Evija Bonāte
5. flautas klases audzēkne Digna Ladiga
Pedagogs – Zane Jurēvica
Koncertmeistare – Jana Aņisimova
6. flautas klases audzēkne Klēra Kuļikauska
Pedagogs – Laura Meždreija
Koncertmeistare – Jana Aņisimova
15.februārī Latvijas mūzikas skolu izglītības programmas Vokālā mūzika –
Kora klase audzēkņu Valsts konkursa III kārta - fināls
Piedalās: 5.klases audzēkne Alise Niedre (III vieta)
Pedagogs – Inga Bukša
Koncertmeistare - Evija Kārkliņa
16.-18.februāris Zemgales reģiona Mūzikas skolu profesionālās ievirzes izglītības
programmas Taustiņinstrumentu spēle - Klavierspēle Valsts konkursa II kārta
Piedalās: 2.klases audzēkne Kate Kononova (ATZINĪBA)
4.klases audzēkne Lelde Rādena
6.klases audzēkne Leolanda Nicmane
Pedagogs – Ligita Kārkliņa
7.klases audzēkne Ieva Vaivare
Pedagogs – Līga Jaunliniņa
24.februārī X Starptautiskā Saksofonmūzikas festivāla SAXOPHONIA saksofonistu konkurss
Piedalās: 2.saksofona klases audzēkne Patrīcija Zemture
Pedagogs – Juris Krūmmalis
Koncertmeistare – Evija Bonāte
24.februārī Latvijas mūzikas skolu stīgu instrumentu nodaļas audzēkņu Ansambļu konkurss
“RĪGAS STĪGAS 2017” (II vieta)
Piedalās: Vijolnieku ansamblis
Pedagogs – Aiva Avotiņa
Koncertmeistare - Evija Bonāte
3.martā Vokāli instrumentālo ansambļu konkurss VENTSPILS GROOVE 2017
Piedalās: grupa “Bekars” (II vieta)
Armands Rutkovskis, Matīss Kataņenko, Jānis Biezais, Varis Jātnieks
Pedagogs – Ikars Ruņģis
8.martā Zemgales reģiona mūzikas skolu I audzēkņu konkurss Vispārējās klavierēs, Klavierēs
Piedalās: 6.klases audzēkne Klēra Kuļikauska (III vieta)
6.klases audzēkne Diāna Pauloviča (II vieta)
6.klases audzēkne Diāna Semaka (II vieta)
Pedagogs – Ligita Kārkliņa
3.klases audzēkne Arīna Kuzņecova (ATZINĪBA)
Pedagogs – Dzintra Vēvere
3.klases audzēkne Danija Mickus (II vieta)
Pedagogs – Līga Jaunliniņa
5.klases audzēkne Aleksandra Nazarova (II vieta)
Pedagogs – Dzintra Vēvere
10.martā VI Starptautiskais mūzikas skolu akordeona spēles audzēkņu –
solistu konkurss Limbažos
Piedalās: 3. akordeona klases audzēknis Emīls Upenieks (III vieta)
6. akordeona klases audzēknis Vadims Cvetkovs (II vieta)
Pedagogs – Antra Rušmane
11.martā Zemgales reģiona mūzikas skolu audzēkņu III Koru festivāls
“Lai sasaucamies, lai dziedam”
Piedalās: Koris
Diriģentes – Inga Bukša, Ieva Ūdre
Koncertmeistare - Evija Bonāte
15.martā III mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss vijoļspēles specialitātes
audzēkņiem
Piedalās: 4.vijoles klases audzēkne Ance Ūdre (II vieta)
4.vijoles klases audzēkne Līga Vaivare (ATZINĪBA)
Pedagogs - Aiva Avotiņa
Koncertmeistare - Evija Bonāte
26.martā Koncertcikls-konkurss „Talants Latvijai”
Piedalās: 2.klavieru klases audzēkne Kate Kononova
Ped. Ligita Kārkliņa
3. akordeona klases audzēknis Emīls Upenieks
Pedagogs – Antra Rušmane
4.vijoles klases audzēkne Ance Ūdre
Pedagogs - Aiva Avotiņa
Koncertmeistare - Evija Bonāte
1. flautas kl. audzēkne Evelīna Āboliņa (izvirza uz 1.kl.koncertu)
Pedagogs – Zane Jurēvica
Koncertmeistare – Jana Aņisimova
2.saksofona klases audzēkne Patrīcija Zemture
Pedagogs – Juris Krūmmalis
Koncertmeistare – Evija Bonāte
6. flautas klases audzēkne Klēra Kuļikauska
Pedagogs – Laura Meždreija
Koncertmeistare – Jana Aņisimova
6. klavieru klases audzēkne Nikola Luīze Platā
Pedagogs - Sarmīte Semjonova
3.aprīlī XIV starptautiskais akordeonistu - solistu konkurss "Naujene - 2017"
Piedalās: 3. akordeona klases audzēknis Emīls Upenieks (II vieta)
6. akordeona klases audzēknis Vadims Cvetkovs (III vieta)
Pedagogs – Antra Rušmane
7.aprīlī Jauno vijolnieku un čellistu konkurss „Francis Šūberts un laikabiedri”
Piedalās: Vijolnieku ansamblis
Pedagogs - Aiva Avotiņa
Koncertmeistare - Evija Bonāte
26.aprīlī I Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss Flautas spēles audzēkņiem
Piedalās: 4.sitaminstrumentu klases audzēkne Leina Simanoviča
Pedagogs – Zane Jurēvica
Koncertmeistare - Jana Aņisimova
5. flautas klases audzēknis Arvīds Upenieks
Pedagogs – Laura Meždreija
Koncertmeistars – Jana Aņisimova
6. flautas klases audzēkne Digna Ladiga
Pedagogs – Zane Jurēvica
Koncertmeistars – Jana Aņisimova
30.aprīlī Konkurss „Talants Latvijai” fināls
Piedalās: 3. akordeona klases audzēknis Emīls Upenieks (III vieta)
Pedagogs – Antra Rušmane
2.saksofona klases audzēkne Patrīcija Zemture
Pedagogs – Juris Krūmmalis
Koncertmeistare – Evija Bonāte
6. flautas klases audzēkne Klēra Kuļikauska (II vieta)
Pedagogs – Laura Meždreija
Koncertmeistare – Jana Aņisimova
6. klavieru klases audzēkne Nikola Luīze Platā
Pedagogs - Sarmīte Semjonova
5.maijā Aļģirda Ločera I Starptautiskais akordeonistu konkurss (Lietuva)
Piedalās: 3. akordeona klases audzēknis Emīls Upenieks (II vieta)
6. akordeona klases audzēknis Vadims Cvetkovs (II vieta)
Pedagogs – Antra Rušmane
11.maijā Starptautiskais Vlada Jakubenas kameransambļu konkurss Biržos (Lietuva)
Piedalās: Vijolnieku ansamblis
Pedagogs - Aiva Avotiņa
Koncertmeistare - Evija Bonāte
12. maijā Latvijas klasiskās ģitārspēles konkurss „Latvijas gada ģitārists 2017”
Piedalās: 2. klases audzēkne Laura Krtasņikova (ATZINĪBA)
Pedagogs – Andrejs Žiļskis

Bauskas Mūzikas skolas
pārskats par 2015./2016. mācību gadu

 
 
             2015./2016. mācību gadā mācības Bauskas Mūzikas skolā profesionālās ievirzes izglītības programmās uzsāka 189 audzēkņi.
 
 
 
2015.gada maijā skolu absolvēja 19 audzēkņi. 
2015./2016.mācību gadā Pieaugušo un jauniešu izglītības programmā klavieru spēli, akordeona spēli un ģitāras spēli apguva 7 izglītojamie. Instrumenta spēli sagatavošanas klasē apguva 6 audzēkņi - no kuriem trīs ir uzņemti 1.klasē. Šajā mācību gadā skola uzsāka pirmsskolas bērnu izglītības programmas realizāciju “Mūzikas pamatu apguve pirmsskolas vecuma bērniem”, kurā mūzikas pamatus apguva 24 bērni (divas grupas).
 
 
Vidējā atzīme noslēguma eksāmenos specialitātē

Kopīgā vidējā atzīme noslēguma specialites eksāmenā ir 7,4 balles, līdzīga ir arī vidējā galīgā atzīme visos mācību priekšmetos – 7,5 balles.
 
Vidējā galīgā atzīme visos mācību priekšmetos absolvējot mūzikas skolu pa
izglītības programmām
  
Jāsecina, ka absolventu zināšanu un prasmju līmenis ir labs, taču ne viendabīgs – ir audzēkņi ar izcilām un ļoti labām zināšanām un ir daži audzēkņi, kuru zināšanu prasmju līmenis ir viduvējs. Laba motivācija – novada stipendija - ir noslēgama klašu audzēkņiem, kuriem vidējā atzīme ir 8 balles un augstāka. Rezultātā noslēguma klašu audzēkņi ir motivēti labākiem mācību nsasniegumiem.
   
56 audzēkņi mācību gadu 2015./2016.mācību gadunoslēdz, kā teicamnieki – vērtējums visos mācību priekšmetos bija 8 balles un augstāks.
 
Jāsecina, ka proporcija starp audzēkņu un teicamnieku skaitu atsevišķās izglītības programmās ir atšķirīga. Izglītības programmā Kora klase 36% audzēkņu vērtējums visos mācību priekšmetos ir 8 balles un augstāks, savukārt akordeona spēles un sitaminstrumentu spēles programmās tikai 22% audzēkņu ir ļoti labas un teicamas sekmes visos mācību priekšmetos.
 
Audzēkņu un teicamnieku skaita proporcijas pa izglītības programmām %
 
Piedalīšanās reģiona, valsts un starptautiskajos pasākumos
 
16.janvārī   Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas
                   Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle  Valsts konkursa II kārta Zemgales reģionā
                       Piedalās:    2. akordeona klases audzēknis Emīls Upenieks (I vieta)
                                              Pedagogs – Antra Rušmane
                                           
                                           5. akordeona klases audzēknis Vadims Cvetkovs (I vieta)
                                               Pedagogs – Antra Rušmane
          
20.janvārī   Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas
                   Stīgu instrumentu spēle  -  Vijoļspēle Valsts konkursa II kārta Zemgales reģionā
                     Piedalās:    1. klases audzēkne Laura Krasņikova (Atzinība)
                                              Pedagogs – Andrejs Žiļskis
                                             
8. februārī   Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas
                     Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle  Valsts konkursa III kārta
                       Piedalās:    2. akordeona klases audzēknis Emīls Upenieks (III vieta)
                                              Pedagogs – Antra Rušmane
                                       
                                           5. akordeona klases audzēknis Vadims Cvetkovs (III vieta)
                                               Pedagogs – Antra Rušmane
 
27.februārī     Zemgales reģiona mūzikas skolu II koru festivāls-koncerts „Lai sasaucamies, lai  
                      dziedam”
                       Piedalās:       Koris
                                             Diriģentes – Inga Bukša, Ieva Ūdre
Koncertmeistare - Evija Kārkliņa
 
12.martā   IV Jāzepa Vītola bērnu un jauniešu koru un vokālo ansambļu konkurss „Lai  skan!”    (Zelta diploms, Speciālbalva par labāko J.Graubiņa dziesmas interpretāciju)             
                       Piedalās:       Koris
                                             Diriģentes – Inga Bukša, Ieva Ūdre
Koncertmeistare - Evija Kārkliņa
 
2. aprīlī     A .Grīnberga jauno ģitāristu konkurss “Kur tad tu nu biji?”
                     Piedalās:    1. klases audzēkne Sonora Rone (II vieta)
                                              Pedagogs – Andrejs Žiļskis
 
3. aprīlī      Koncertcikls-konkurss „Talants Latvijai”
                      Piedalās:        1.klavieru klases audzēkne Polīna Savčuka (izvirza uz 1.kl.koncertu)
 Ped. Ligita Kārkliņa
 
2. akordeona klases audzēknis Emīls Upenieks
                                              Pedagogs – Antra Rušmane
 
  3.vijoles klases audzēkne Ance Ūdre
                                            Pedagogs - Aiva Avotiņa
                                            Koncertmeistare - Evija Kārkliņa
 
                                           3.vijoles klases audzēkne Līga Vaivare
                                            Pedagogs - Aiva Avotiņa
                                            Koncertmeistare - Evija Kārkliņa
 
                                           4. flautas klases audzēkne Megija Krista Miļūne
                                            Pedagogs – Laura Meždreija
                                            Koncertmeistare – Dana Atslēga
 
4.saksofona klases audzēkne Lizete Zaļkalne
                                             Pedagogs – Juris Krūmmalis
                                             Koncertmeistare – Sarmīte Semjonova
 
5.saksofona klases audzēkne Gerda Veršinska
                                             Pedagogs – Juris Krūmmalis
                                             Koncertmeistare – Dana Atslēga
 
                                           5. flautas klases audzēkne Klēra Kuļikauska
                                            Pedagogs – Laura Meždreija
                                            Koncertmeistare – Dana Atslēga
 
5. akordeona klases audzēknis Vadims Cvetkovs
Pedagogs -  Antra Rušmane
 
9.aprīlī       Kārļa Ferdinanda Amendas starptautiskais jauno vijolnieku konkurss                       
Piedalās:     3.vijoles klases audzēkne Ance Ūdre
                                           Vijolnieku ansamblis
                                            Pedagogs - Aiva Avotiņa
                                            Koncertmeistare - Evija Kārkliņa
 
13.aprīlī       VIII Kurzemes un Zemgales Mūzikas skolu pūšaminstrumentu un   sitaminstrumentu ansambļu konkurss Pūš pa deviņ’ 2016                       
Piedalās:     Saksofonu ansamblis (II vieta)
                                           Pedagogs – Juris Krūmmalis, Ikars Ruņģis
 
12. aprīlī       XIV Starptautiskajā mūzikas skolu Akordeonistu - solistu konkurss
                           Piedalās:    2. akordeona klases audzēknis Emīls Upenieks (II vieta)
                                              Pedagogs – Antra Rušmane
                                           
                                           5. akordeona klases audzēknis Vadims Cvetkovs (II vieta)
                                               Pedagogs – Antra Rušmane
 
13. aprīlī       Zemgales reģiona Solo dziedāšanas konkurss „Cīruļa dziesma”
                    Piedalās:     1. kora klases audzēkne Keitija Grigalena
                                      Pedagogs – Inga Bukša
Koncertmeistare – Evija Kārkliņa
 
2.kora klases audzēkne Elisa Matuzone
                                      Pedagogs – Inga Bukša
Koncertmeistare – Evija Kārkliņa
 
5.kora klases audzēkne Diāna Semaka
                                      Pedagogs – Inga Bukša
Koncertmeistare – Evija Kārkliņa
 
2. kora klases audzēkne Danija Mickus (III vieta)
                                      Pedagogs – Ieva Ūdre
Koncertmeistare – Evija Kārkliņa
 
4. kora klases audzēkne Alise Niedre (II vieta)
                                      Pedagogs – Ingrīda Kalniņa
Koncertmeistare – Evija Kārkliņa
 
22.aprīlī       Ziemeļvidzemes Pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkurss
                       Piedalās:     1.flautas klases audzēkne Leina Simanoviča
                                            Pedagogs – Zane Jurēvica
                                            Koncertmeistare – Dana Atslēga
 
2.flautas klases audzēknis Arvīds Upenieks
                                            Pedagogs – Laura Meždreija
                                            Koncertmeistare – Dana Atslēga
 
4.flautas klases audzēkne Digna Ladiga
                                            Pedagogs – Zane Jurēvica
                                            Koncertmeistare – Dana Atslēga
 
4.flautas klases audzēknis Katrīna Kazlauska
                                            Pedagogs – Laura Meždreija
                                            Koncertmeistare – Dana Atslēga
 
 
4.flautas klases audzēknis Megija Krista Miļūne
                                            Pedagogs – Laura Meždreija
                                            Koncertmeistare – Dana Atslēga
 
1.saksofona klases audzēkne Patrīcija Zemture (III vieta)
                                             Pedagogs – Juris Krūmmalis
                                             Koncertmeistare – Dana Atslēga
 
1.saksofona klases audzēkne Katrīna Ruža
                                             Pedagogs – Juris Krūmmalis
                                             Koncertmeistare – Dana Atslēga
 
1.maijs         Konkurss „Talants Latvijai” fināls
                      Piedalās:       2. akordeona klases audzēknis Emīls Upenieks (II vieta)
                                            Pedagogs – Antra Rušmane
 
5.saksofona klases audzēkne Gerda Veršinska
                                             Pedagogs – Juris Krūmmalis
                                             Koncertmeistare – Dana Atslēga
 
                                           5. flautas klases audzēkne Klēra Kuļikauska
                                            Pedagogs – Laura Meždreija
                                            Koncertmeistare – Dana Atslēga
 
5. akordeona klases audzēknis Vadims Cvetkovs (I vieta)
Pedagogs -  Antra Rušmane
 
13. maijā       V Starptautiskais Vlada Jakubena pianistu konkurss Biržu MS
                           Piedalās:    1.klavieru klases audzēkne Polīna Savčuka
 Ped. Ligita Kārkliņa
 
3. klavieru klases audzēkne Lelde Rādena
              Ped. Ligita Kārkliņa
 
 

 
 
                                Audzēkņu un pedagogu radošais darbs
 
Nr.p.k.
Datums
Pasākums
 

 2.septembrī
Koncerts Mūzikas skolas mācību gada atklāšanas pasākumā
 

 5.septembrī
Koncerts Invalīdu sacensībās Bauskas stadionā
 

 12.septembrī
Ielu muzicēšana Bauskas vecpilsētas svētkos
 

 13.oktobrī
Koncerts Bauskas novada skolotāju pensionāru godināšanas pasākumā
 

 20.oktobrī
Muzikāli izglītojoša spēle “Uzspēlēsim Riču-Raču” ( 8.kl. solf.)
 

 3.novembrī
 
Koncerts vecāku sapulcē
 

 18.novembrī
Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts svētku koncerts Bauskas Kultūras centrā (piedalās Ance Ūdre)
 

 19.novembrī
Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts svētku koncerts „Ieaud mani karogā sarkanbalti sarkanā” skolas zālē
 

 23.novembrī
Koncerts Biržu pilī (Lietuva)
 

 30.novembrī
Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļas audzēkņu koncerts vecākiem
 

 10.decembrī
 
Audzēkņu un pedagogu koncerts Bauskas Kultūras centrā “Šim vakaram spožākās zvaigznes”
 

 11.decembrī
Akordeona klases audzēkņu Ziemassvētku koncerts vecākiem
 

 14.decembrī
Klavieru nodaļas audzēkņu Ziemassvētku koncerts vecākiem

 14.decembrī
Koncerts Bauskas 2.vsk.

 15.decembrī
Kora klases audzēkņu Ziemassvētku koncerts vecākiem
 

 8.janvārī
Akordeonistu koncerts Bauskas poliklīnikā
 

 12.janvārī
Koncerts “Rītausmu” bibliotekā
 

 6.februārī
Akordeonistu koncerts Bauskas 2.vsk. žetonu vakarā
 

 8.martā
Bauskas Mūzikas skolas zēnu concerts “No visas sirds!”
 

 10.martā
Bauskas un Iecavas Mūzikas skolu klavierspēles klases audzēkņu koncerts Iecavas Mūzikas un mākslas skolā
 

 21.-24.marts
Muzikāli izglītojoša spēle “Uzspēlēsim Riču-Raču” (1.,2.,3.,6.,8.kl.)
 

 25.martā
Koncerts genocīda upuru piemiņas pasākumā Bauskas KC
 

 29.martā
Koncerts pansionātā “Derpele”
 

 5.aprīlī
Jelgavas Mūzikas vidusskolas un J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas akordeona klases studentu koncerts
 

 6.aprīlī
Em.Dārziņa Mūzikas vidusskolas simfoniskā orķestra 2015./2016.mācību gada noslēguma koncerts “Solo ar orķestri”
 

 18.aprīlī
Koncerts jaunāko klašu audzēkņiem Bauskas pilsētas Pamatskolā
 

 19.aprīlī
Biržu Mūzikas skolas audzēkņu koncerts Bauskas Mūzikas skolā
 

 20.aprīlī
Koncerts jaunāko klašu audzēkņiem Bauskas Sākumskolā
 

 21.aprīlī
Bauskas Mūzikas skolas audzēkņu un pedagogu “Septiņi pavasara brīnumi” Kultūras centrā
 

 25.aprīlī
J,Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas studentes Katrīnas Surovecas solo koncerts
 

 27.aprīlī
Koncerts “Nāc, spēlēsim orķestrī” PII vecāko grupiņu bērniem
 

 7.maijā
Ped. A.Avotiņas, D.Bukšas, K.Siliņas koncerts Bauskas Luterāņu baznīcā
 

 20.maijā
 
Koncerts Gailīšu pagasta “Kamardē”

 27.maijā
Absolventu koncerts
 

 3.jūnijā
Baibas Tauriņas, Daces Bukšas  un Agneses Erhartes koncerts labāko audzēkņu apbalvošanas pasākumā
 

 8.jūnijā
Pianista, dziedātāja John Sjoo Sterlinga (Hedemora) koncerts Bauskas Mūzikas skolā
 

 2.jūlijā
 
Dalība Bauskas novada svētku koncertā “Deviņi ziedi Dāviņu dārzā” Bruknas muižā
 

 16.jūlijā
 Kora dalība Kurzemes-Zemgales hercogu Ketleru laika mūzikas un mākslas festivāla „Vivat Curlandia!” atklāšanas koncertā
 

 6.augustā
Bavārijas jauniešu simfoniskā orķestra koncerts (piedalās vijolnieku, saksofonu ansambļi)
 

 22.augustā
Seminārs vispārizglītojošo, mūzikas skolu skolotājiem par Orff instrumentu izmantošanas metodēm
 

 30. augustā
Latvijas Mūzikas skolu pedagogu pieredzes apmaiņa par jaunākajām tendencēm mūzikā un pedagoģijā “Otrdienas radošā performance” Bauskas Mūzikas skolā

 
 
 
Pedagogu profesionālās pilnveides kursi,  meistarklases
un pieredzes apmaiņa
 
Viesprofesores Sandrīnes Fransuā (Strasbūra) meistarklases flautas spēlē (14.10.2015,36 stundas)
Laura Meždreija
 
Inovatīvas mācību metodes profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības programmās mūzikas teorētiskajos priekšmetos (27.10.2015, 36 stundas)
Inga Bukša
Ingrīda Kalniņa
Jolanta Veršinska
 
  Izpratni veicinošas darba formas un metodiskie materiāli darbā ar talantīgiem skolēniem (23.10.2015, 24 stundas)
Ikars Ruņģis
 
Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā (A) (27.10.2015, 12 stundas)
Anita Velmunska
Antra Rušmane
 
Skolēnu radošās darbības attīstības organizatorisko formu daudzveidība koru un ansambļu nodarbībās (20.11.2015, 16 stundas)
Sarmīte Semjonova
 
Izglītības iestādes administratīvā un finansiālā vadība (27.11.2015, 16 stundas)
Anita Velmunska
 
Bērnu tiesību aizsardzība  (29.12.2015, 12 stundas)
Zane Jurēvica
 
JVLMA lektora Arta Oruba meistarklases sitaminstrumentu spēlē (03.12.2015, 7 stundas)
Ikars Ruņģis
 
Profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas apguve bērnu tiesību aizsardzības jomā (21.12.2015, 8 stundas)
Andrejs Žiļskis
 
Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītība iestāžu izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle Akordeona spēle audzēkņu Valsts konkursa II kārtas konkursa programmas noklausīšanās un piedalīšanās metodiskajā seminārā (16.01.2016, 6 stundas)
Antra Rušmane
Inita Idere-Bankava
 
Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības iestāžu izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle- Ģitāras spēle audzēkņu Valsts konkursa II kārtas konkursa programmas noklausīšanās un piedalīšanās metodiskajā seminārā (20.01.2016, 6 stundas)
Andrejs Žiļskis
 
Profesionālās kvalitātes pilnveide Latvijas Mūzikas skolotāju festivālā (03.02.2015, 6 stundas)
Dana Atslēga
Zane Jurēvica
 
Bērnu tiesību aizsardzība pedagogiem (16.03.2016, 12 stundas)
Inga Bukša
Ingrīda Kalniņa
Jolanta Veršinska
Dzintra Vēvere
Ligita Kārkliņa
Evija Kārkliņa
Dana Atslēga
Inita Idere-Bankava
Ikars Ruņģis
Aiva Avotiņa
Laura Meždreija
Juris Krūmmalis
 
Metodiskā apspriede A.Grīnberga jauno ģitāristu konkursa "Kur tad tu nu biji" 2016 ietvaros (02.04.2016, 6 stundas)
Andrejs Žiļskis
 
Zemgales reģiona mūzikas skolu audzēkņu solo dziedāšanas konkursa "Cīruļa dziesma" programmas noklausīšanās un piedalīšanās metodiskajā seminārā (13.04. 2016, 6 stundas)
Inga Bukša
Ieva Ūdre
Ingrīda Kalniņa
 
Ventspils mūzikas vidusskolas pūšaminstrumentu spēles nodaļas pedagogu žūrijas ekspertu Vito Berga (brīvmākslinieks, flautists), Jāņa Pusplatā (eifonijs, tuba) un Rūdolfa Kulberga (trombons) meistarklase (13.04. 2016, 6 stundas)
Juris Krūmmalis
 
Daudzveidīgas darba formas un metodiskie paņēmieni mūzikas stundā (17.05.2016, 8 stundas)
Sarmīte Semjonova
 
Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas rezultātā pedagogi Aiva Avotiņa, Jolanta Veršinska un Anita Velmunska iegūst 3. kvalitātes pakāpi.
 
 
          
 
 10.aprīlī  mūsu skolas klavierspēles skolotājas Ligitas Kārkliņas 3. klases  audzēkne  Adriana Jonase piedalījās  VIII Mazpilsētu un lauku MS 2 .-4. klavieru klašu audzēkņu konkursā Dobelē. Konkursā dalībnieku skaits bija kupls, jo savu sniegumu  klavierspēlē rādīja 24 mūzikas skolu klavierspēles audzēkņi. Adrianas  emocionālais un pārliecinošais  priekšnesums priecēja klausītājus, bet it īpaši-  konkursa žūriju. Meitene   ieguva 2.vietu,  kas ir  augsts  jaunās pianistes   mākslinieciskā snieguma novērtējums. Adriana Jonase ir talantīga audzēkne, kura pilnvērtīgi  un kvalitatīvi  apgūst repertuāru, nepārtraukti pilnveido  tehniku un izpildījuma niansēto skanējumu.  Par meitenes sniegumu priecājas viss mūzikas skolas kolektīvs, bet it īpaši - viņas skolotāja Ligita Kārkliņa, kuras devumu audzēknes radošajā izaugsmē uzskatām  par  ļoti nozīmīgu un augsti vērtējamu.
 
 

No 11. līdz 13. aprīlim ar izsmalcinātu svētku programmu, starptautisku stīgu instrumentu izpildītāju konkursu, Talsu novada bērnu zīmējumu un skolēnu literāro darbu konkursu, un gaišu piemiņas brīdi, Talsu novadā tika atzīmēti Kārļa Ferdinanda Amendas X Mūzikas svētki.
Kopš 2005. gada Talsu novadā ik pavasari tiek atzīmēti komponista Ludviga van Bēthovena drauga, izcilā vijolnieka un ilggadēja Talsu evaņģēliski luteriskās draudzes mācītāja Kārļa Ferdinanda Amendas (1771-1836) vārdā nosauktie Amendas mūzikas svētki. 2014. gads ir K.F. Amendas Mūzikas svētku jubilejas gads - svētki tiek rīkoti desmito reizi, turpinot jau par tradīciju kļuvušās svētku norises, kā arī ieviešot jauninājumus Mūzikas svētku programmā.
Sestdien, 12. aprīlī Mūzikas svētku rīts Talsos ieskanējās  ar Kārļa Ferdinanda Amendas starptautiskā mūzikas skolu stīgu instrumentu individuālo izpildītāju un ansambļu konkursu. Šogad, turpinot jauno vijolnieku un čellistu koncertfestivāla tradīciju, pirmo reizi tiek organizēts starptautisks konkurss. No Bauskas uz Talsiem devās  divas audzēknes- mazā vijolniece Ance Ūdre un jau pieredzējusī konkursante Katrīna Siliņa, skolotāju Aivas Avotiņas un Evijas Bonātes pavadībā. Konkurss bija ļoti veiksmīgs mūsu audzēknēm- Ance ieguva 3.vietu, bet Katrīna-bija “pirmā vijole” savā grupā. Lielisks sniegums mūsu meitenēm!
  Dienas noslēgumā - konkursa laureātu koncerts, kurā jau kā laureātes spēlēja mūsu audzēknes. Esam ļoti priecīgi par žūrijas tencinājumu mūsu vijoles skolotājai Aivai Avotiņai  un īpašo balvu mūsu koncertmeistarei Evijai Bonātei, kuras veikumu un muzikalitāti atzinīgi novērtēja konkursa žūrija.
 
Šobrīd skolas kolektīvs aktīvi koncertē vispārizglītojošajās skolās,  notiek  intensīva gatavošanās pavasara Zaļajam koncertam, kurš notiks 25.aprīlī Bauskas Kultūras centrā. Tā būs iespēja visiem mūzikas mākslas cienītājiem iepazīties ar mūsu skolas audzēkņu un pedagogu sniegumu un radošo veikumu mācību gada garumā.
 
Bauskas Mūzikas skolas direktore Anita Velmunska
 ​
  10.aprīlī  mūsu skolas klavierspēles skolotājas Ligitas Kārkliņas 3. klases  audzēkne  Adriana Jonase piedalījās  VIII Mazpilsētu un lauku MS 2 .-4. klavieru klašu audzēkņu konkursā Dobelē. Konkursā dalībnieku skaits bija kupls, jo savu sniegumu  klavierspēlē rādīja 24 mūzikas skolu klavierspēles audzēkņi. Adrianas  emocionālais un pārliecinošais  priekšnesums priecēja klausītājus, bet it īpaši-  konkursa žūriju. Meitene   ieguva 2.vietu,  kas ir  augsts  jaunās pianistes   mākslinieciskā snieguma novērtējums. Adriana Jonase ir talantīga audzēkne, kura pilnvērtīgi  un kvalitatīvi  apgūst repertuāru, nepārtraukti pilnveido  tehniku un izpildījuma niansēto skanējumu.  Par meitenes sniegumu priecājas viss mūzikas skolas kolektīvs, bet it īpaši - viņas skolotāja Ligita Kārkliņa, kuras devumu audzēknes radošajā izaugsmē uzskatām  par  ļoti nozīmīgu un augsti vērtējamu. 
Bauskas Mūzikas skolas audzēkņi šajā mācību gadā ir uzrādījuši mākslinieciski augstvērtīgu sniegumu  un ir augsti novērtēti dažādos reģiona, valsts un starptautiskajos  konkursos.   9.aprīlī Bauskas mūzikas skolas 3.klases  audzēknis Vadims Cvetkovs piedalījās XII starptautiskā mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu akordeonistu – solistu konkursā „Naujene 2014” , kurš norisinājās Daugavpils novada Kultūras centrā. Konkursa mērķis ir veicināt jauno mūziķu profesionālās meistarības izaugsmi,  veicināt atskaņojuma kultūras, mākslinieciskas gaumes izkopšanu, atklāt jaunus, talantīgus izpildītājus un popularizēt akordeona spēli.
Mūzikas skolu audzēkņiem- konkursantiem no Latvijas, Lietuvas, Krievijas, Serbijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Polijas   bija jāatskaņo divi dažāda rakstura skaņdarbi. Dalībnieku uzstāšanās tiek vērtēta pēc 25 baļļu sistēmas, Diplomi un Atzinības raksti tika  piešķirti pēc žūrijas locekļu vērtējuma vidējās balles. Neatlaidīgo  un cītīgo skolotājas Antras Rušmanes un Vadima Cvetkova   kopdarbu augsti  novērtēja konkursa žūrija, tika iegūta 2. vieta atbilstošajā vecuma grupā.  Skolotāja skaidroja, ka  vērtējot jauno akordeonistu atskaņojumu, tika  ņemts vērā  skaņdarbu tēla, formas, stila un žanra atklāšana,
štrihi, tempu pielietojums, ritma izjūta, artistisms un  atskaņojuma kvalitāte. Vadimam tas padevās teicami, lai gan uztraukums un atbildība, spēlējot tik plašā  mēroga konkursā,  bija ļoti augsts.  Skolotāja Antra Rušmane  ir gandarīta par Bauskas Mūzikas skolas jaunā  akordeonista Vadima Cvetkova panākumiem. Konkursā Vadims atskaņoja latviešu tautas dziesmu A. Tuča apdarē ”Aiz ezera balti bērzi” un tehniski sarežģīto M. Dviļanska skaņdarbu „Skercino”.  Vadims akordeona spēli   Bauskas Mūzikas skolā apgūst no deviņu gadu vecuma, to dara ar lielu prieku un aizrautību, sasniedzot arvien labākus rezultātus. Jaunais mūziķis  ir pozitīvi noskaņots un mērķtiecīgs, Vadimam  patīk piedalīties koncertos gan kā solistam, gan kā akordeonu ansambļa dalībniekam.  Vadims ir daudzsološs jaunais mūziķis, kurš ļoti vēlas  pilnveidot instrumenta spēles prasmi un profesionāli attīstīties, ir ļoti centīgs, apzinīgs un mērķtiecīgs jaunais akordeonists.

 
Akordeonistu sasniegumi 

Lai veicinātu jauno mūziķu profesionālās meistarības izaugsmi,  atskaņojuma kultūras, mākslinieciskas gaumes izkopšanu un popularizētu akordeona spēli, jau daudzus gadus Dobelē pavasari ieskandina akordoenistu festivāls. Dobeles Mūzikas skolā februāra nogalē skanēja dažādi skaņdarbi  akordeonam gan kā soloinstrumentam, gan kā nozīmīgai kolektīvās muzicēšanas  sastāvdaļai.   
No 1999.gada Dobelē uz festivālu „Zemgales akordeonists” regulāri pulcējas Zemgales mūzikas skolu akordeonisti - kopīgos koncertos, meistarklasēs, konkursos un radošās darbnīcās tiekas audzēkņi un pedagogi no visas Zemgales. Šajā gadā notika 11.festivāls. Tajā piedalījās vairāk par 80 akordeonistiem no Auces, Bēnes, Bauskas, Iecavas, Ozolnieku, Lielvārdes, Jelgavas, Tukuma, Ķekavas un Dobeles mūzikas skolām.
Rīta pusē Dobeles mūzikas skolas zālē norisinājās solistu konkurss, kurā sacentās 17 jaunie mūziķi. Bauskas Mūzikas skolu konkursā pārstāvēja pedagoģes Antras Rušmanes 3. klases audzēknis Vadims Cvetkovs. Kopā ar skolotāju ir pavadītas daudzas cītīgas un neatlaidīgas darba stundas. Izpildot  tehniski spožo  M. Dviļanska skaņdarbā „Skerco” Vadimam  izdevās lieliski parādīt instrumenta spēles dinamiskās un rakstura maiņas,  atbilstoši skaņdarba noskaņai un komponista iecerei. Arī latviešu tautas dziesmas„ Aiz ezera balti bērzi” A.Tuča apdarē izpildījums,  bija tehniski un emocionāli pārliecinošs. Žūrijas komisija atzinīgi novērtēja sniegumu un Vadimam Cvetkovam piešķīra godpilno II vietu. Lai gan Vadims mācās akordeona 3.klasē,  viņam ir samērā liela uzstāšanās pieredze, ar savu emocionālo un muzikālo programmu ir piedalījies starptautiskajā akordeonistu festivālā Jelgavā, daudzkārt uzstājies Bauskas Mūzikas skolas organizētajos koncertos, spēlējis Bauskas 2.vidusskolā un citviet.Jaunais akordeonists Vadims Cvetkovs Bauskas Mūzikas skolā no deviņu gadu vecuma mācās spēlēt akordeonu, to dara ar lielu prieku un aizrautību, sasniedzot labus rezultātus. Skolotāja  Antra Rušmane ir gandarīta par sava audzēkņa panākumiem, kā arī uzteic Vadima centību un  nopietno attieksmi pret mācībām mūzikas jomā.  Vadims ir daudzsološs jaunais mūziķis, kurš ļoti vēlas  pilnveidot instrumenta spēles prasmi un profesionāli attīstīties, ir ļoti centīgs, apzinīgs un mērķtiecīgs jaunais akordeonists. Esam gandarīti redzot, ka  Vadimam patīk muzicēt un sevi radoši pilnveidot.
Vakarā koncertā „Jo spēlēju, jo skanēja!” Dobeles pilsētas kultūras namā dobelniekiem un pilsētas viesiem bija iespēja noklausīties akordeonistu sagatavoto  programmu – gan solistus, gan dažāda sastāva ansambļus. Koncertu atklāja pedagogu ansamblis ar svētku fanfarām un dzīvespriecīgo  J.Bileka pasodobli „Džuljeta”. Bauskas Mūzikas skolas akordeonistu ansamblis – Diāna Pauloviča, Vadims Cvetkovs un Emils Miks Matulēns atskaņoja igauņu tautas deju – S.Pavina apdarē un A.Holzšuha skaņdarbu „Sveicināti”. Tie ir skaisti mirkļi, kad mazie mūziķi, satraukumu slēpjot, dodas uz skatuvi, lai iepriecinātu klausītājus. Mirdzums audzēkņu acīs, kad skan skatītāju aplausi ir labākais atalgojums skolotājam.
Festivāla intriģējošākais un spilgtākais brīdis kā vienmēr bija apvienotā orķestra uzstāšanās noslēguma koncertā, kad kopīgai muzicēšanai uz skatuves uznāca vairāk par 50 akordeonistiem – audzēkņi, absolventi un pedagogi.
Satikšanās prieks, klausītāju aplausi - tā ir iedvesma turpmākajam darbam! 

Sudrabs mūzikā
 

Lai veicinātu un attīstītu jauno mūziķu  radošo un profesionālo izaugsmi,  pilnveidotu audzēkņu uzstāšanās prasmi un pieredzi,  Latvijas Nacionālais Kultūras centrs, sadarbībā ar reģionālajiem mūzikas izglītības metodiskajiem centriem- mūzikas vidusskolām, organizē vairākus Valsts konkursus. Gada sākumā vairākas  Bauskas Mūzikas skolas kora klases audzēknes piedalījās Vokālās mākslas konkursā.  Ar Atzinības rakstu  tika novērts mūsu audzēknes Alise Niedres sniegums. Savukārt, februārī tiek organizēts Valsts konkurss izglītības programmas „Stīgu instrumentu spēle” Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu audzēkņiem. Radošais veikums, spēles tehnika, muzikalitāte jaunajiem vijolniekiem ir jāparāda skolas posmā, tad reģiona līmenī un, ja tiek  iegūts augsts žūrijas vērtējums, tad jāpiedalās III konkursa kārtā Rīgā. No   Bauskas Mūzikas skolas  uz II kārtu tika izvirzīta jaunā vijolniece Katrīna Siliņa. 14. februārī Jelgavas mūzikas vidusskolas koncertzālē Katrīna atskaņoja Š. Dankla izvērstas formas skaņdarbu „Koncertsolo Nr. 3 G-dur”. Katrīnas pārliecinošais, tehniski sarežģītais  un muzikālais sniegums tika augsti novērtēts, tika iegūta II vieta un izcīnīta muzikālā ceļazīme uz konkursa finālu valsts mērogā. Konkursa žūrija vērtēja konkursa dalībnieku sniegumu pēc tādiem kritērijiem kā tehniskais izpildījums, mākslinieciskā  kvalitāte un emocionālais kopiespaids. Katrīnas sniegums, pateicoties viņas skolotājas Aivas Avotiņas mērķtiecīgam un  profesionālam darbam,  bija pārliecinošs un vijole skanēja spoži.
Esam ļoti gandarīti un lepni par mūsu audzēknes  muzikālā snieguma augsto novērtējumu, jo esam ieguvuši muzikālo „sudraba medaļu”, iegūta 2.vieta,  kas ir augsts novērtējums  mūsu audzēknes profesionālās prasmes līmenim un  ir rezultatīvs rādītājs ilgstoša mācību darba procesa-  pedagoga Aivas Avotiņas, koncertmeistares Evijas Bonātes un audzēknes Katrīnas Siliņas   radošajam kopdarbam.
 
 
 

Bauskas Mūzikas skolas direktore   Anita Velmunska  

 

 

Mēs lepojamies

 

Mēs lepojamies ar muzikālās  iestādes tradīcijām, radošā darba sistēmu, audzēkņu sasniegumiem, kas ir  devuši Bauskas novadam pozitīvu publicitāti un pozitīvas emocijas.
Iestāde pilnveidojas un attīstās,  lai sniegtu iespējas ikvienam apgūt mūziku neatkarīgi no pieredzes, talanta vai vecuma. Skolā  strādā profesionāli un  radoši skolotāji, kas ar prieku iemācīs spēlēt kādu no mūzikas instrumentiem, ir  mājīgas mācību telpas un viss nepieciešamais, lai apgūtu mūziku un attīstītu personību.
Māksliniecisko prasmju, zināšanu un izpratnes, kultūras mantojuma,  individualitātes izpausmes identitātes, kultūras jomu daudzveidības un radošuma attīstīšana ir iestādes pamatuzdevumi. Mācoties spēlēt kādu mūzikas instrumentu, tiek attīstītas  gan radošās, gan komunikāciju spējas un tiek dota iespēja nospēlēt savu mīļāko skaņdarbu klausītājiem, vecākiem, draugiem vai vienkārši savam priekam.
Skolas simbols ir nošu atslēga, tā ir atslēga uz personības izaugsmi un attīstību. Nošu atslēga atver arī draudzības un sadarbības durvis, lai audzēkņu vecāki, skolas ciemiņi, mūzikas draugi un sadarbības partneri var kopīgi skanēt, ieklausīties, izprast mūzikas valodas daudzveidību un krāsainību.
Bauskas Mūzikas skola- iestāde, kur audzēkņus, pedagogus un personālu vieno ne tikai  mūzika, bet arī draudzība. Tieši tādēļ nodarbības skolā ir brīvas, pozitīvas un radošas. Pēc nodarbībām vai to starplaikos ir iespēja brīvi runāties ar  pedagogiem, draugiem, grupas biedriem, vecākiem  un skolas vadību.
Skolā aktīvi darbojas skolas padome– domu biedru grupa, kurai rūp skolas radošā  izaugsme, labs materiāltehniskais nodrošinājums un kvalitatīvi mūzikas instrumenti un mūsdienīgs aprīkojums.
Mūzikas skolai  ir idejas kā radoši pilnveidoties un kļūt daudzveidīgākiem- piem.:
skanošo dārza dienu vai kaimiņu svētku organizēšana, skanošās strūklakas un muzikālā trotuāra izveide, skaņu studijas darbības uzsākšana, meistarklašu organizēšana. Daudzas interesantas un  nedaudz neprātīgas idejas mums ir pārpārēm. Bet pats galvenais- mēs ticam radošu ideju īstenošanai  un esam pārliecināti, ka kopīgi spēsim tās realizēt.
 
 
 
Ar ikviena audzēkņa izaugsmi un sasniegumiem  savu talantu un spēju attīstībā un panākumiem koncertos, festivālos un konkursos.Nozīmīgākie valsts mēroga panākumi:
Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss Vijoļspēles specialitātes audzēkņiem – Katrīnai Siliņai I vieta
Jauno vijolnieku konkurss Itāļu vecmeistari jaunatnei – Katrīnai Siliņai III vieta
Konkurss „Talants Latvijai” – Laurai Pātagai II vieta
Brāļu Mediņu jauno pianistu konkurss  - Katrīnai Surovecai  II vieta
J.Vītola II Latvijas mūzikas skolu koru konkurss „Lai skan…” – V vieta
Jauno vijolnieku konkurss – Dacei Bukšai III vieta
Pētera Čaikovska Klaviermūzikas konkurss - Katrīnai Surovecai I vieta
Konkurss „Talants Latvijai” – Kristai Rušmanei III vieta,  Baibai Tauriņai III vieta
XI Latvijas Mūzikas skolu Pūšaminstrumentu Izpildītāju konkurss – Kristai Rušmanei I vieta
Latvijas mūzikas skolu audzēkņu Valsts jaunrades konkurss – Līgai Zvejniecei II vieta
Konkurss „Talants Latvijai” – Edgaram Jasūnam II vieta
X Latvijas Mūzikas skolu Pūšaminstrumentu Izpildītāju konkurss – Edgaram Jasūnam I vieta
Pētera Čaikovska Klaviermūzikas konkurss - Katrīnai Surovecai II vieta
Ar absolventiem, kuri savu dzīvi saista ar mūziku, gan kā profesionāli mūziķi un pedagogi, gan kā amatieru kolektīvu mākslinieki un mūzikas mīļotāji.
Ar noturīgo un profesionālo pedagogu kolektīvu, kurā lielākā daļa pedagogu ir Bauskas Mūzikas skolas absolventi.
Ar skolas tradīcijām:Kolektīvās muzicēšanas veidiem – kori, pūtēju orķestri, 1.-2. kora klases ansambli, saksofonu, vijolnieku, akordeonistu un pianistu ansambļiem, lauku kapellu.
Audzēkņu un pedagogu koncertiem Bauskas Kultūras centrā.
Valsts svētku koncertiem skolā.
8.marta zēnu koncertiem.
Koncertiem – muzikālām pasakām bērniem.
Koncertiem vispārizglītojošās skolās.
Nodaļu audzēkņu koncertiem vecākiem.
Absolventu koncertiem izlaidumā.
Muzikāli izglītojošo spēli „Riču – Raču”.
 
Ikkatrs, kas ir saistīts ar Bauskas Mūzikas skolu šeit ir ieskanējies, kāds spožāk, kāds nedrošāk, cits biklāk, bet  cits- ļoti spilgti. Mūsu skolā pavadītie skanošie gadi  dod dvēselei spārnus, veicina iztēles lidojumu, atdzīvina radošo dvēseli un pilnveido to. Mūzika- tās  ir emocijas un  sajūtas, kas aizkustina, kas grūti vārdos aprakstāmas un izsakāmas, bet tās spēj iekustināt  tādus kā tauriņa spārnus dziļi dvēseļu dzīlēs- patiesi, mīļi un aizkustinoši.
Mēs mācāmies  skanēt- gan izspēlējot sarežģītus skaņdarbus, kas izskan un noviz kā mirdzošas  pērles, gan izdziedot  dziesmas notis, kas kā rasas lāses ļaujas saules stariem un  ievizas  mūzikas varavīksne  septiņās notīs.  Tā mēs skanēdami ejam. Ejam tālāk!
 

 
 
Direktore                                                                                    A.Velmunska
Vietniece izglītības jomā                                                           I.Idere- Bankava