Iestādes rekvizīti:
Bauskas Mūzikas skola
Reģ.Nr. 90000035497
Upmalas iela 5 Bauska LV-3901
A/S ,,SEB banka"
Konta nr.LV72UNLA0050019542339
Kods UNLA22XXCien. audzēkņu vecāki!
 
Informējam, ka no 2015.gada 1.septembra
Bauskas novada pašvaldības iestādē  „Bauskas Mūzikas skola”:

  • vecāku līdzfinansējums EUR 10.00 (desmit euro)  mēnesī; 
  • mūzikas instrumenta noma audzēknim mēnesī  EUR 5.00  (pieci euro 00 centi);
  • papildu  pedagoģiskā stunda EUR 6.40 (seši euro 40 centi); 
  • jauniešu un pieaugušo maksas izglītības programmas, sagat.klases pedagoģiskā stunda EUR 7.50 (septiņi euro 50 centi).

Vecāku līdzfinansējuma maksājumus var veikt skolas kontā:
Bauskas Mūzikas skola
Reģ.Nr. 90000035497
Upmalas iela 5 Bauska LV-3901
AS ,,SEB banka,,
Konta nr.LV72UNLA0050019542339
Kods UNLA22XX
 
Uzmanību!
Pārskaitot vecāku līdzfinansējumu internetbankā, maksājumu uzdevumā jābūt sekojošam tekstam:
Vecāku līdzfinansējums par audzēkni - Vārds, uzvārds, klases, nodaļas nosaukums, mēnesis, par kuru tiek veikts maksājums.
Piemērs:
Vecāku līdzfinansējums par audzēkni I.Lazdiņu, 2. kora klase, maijs.
 
Vecāku līdzfinansējumu skolas kasē pieņem lietvede Inguna Paegle
darbdienās no 13.00-17.00.
 
Bauskas mūzikas skolas ziedojumu konts:
LV78UNLA0050020603023

A.V.

Direktore:Anita Velmunska


29424988

 

Direktores vietniece izglītības jomā: Inita Idere - Bankava

Mob.tel. 27737372

 

Lietvede:Inguna Paegle 

Tel:63923944

 

Darbinieki:

Māris Sloka, Inese Pētersone, Valdis Reisters, Dzintra Zemīte, Zanda Kudiņa