Iestādes rekvizīti
Bauskas Mūzikas skola
Reģ.Nr. 90000035497
Upmalas iela 5 Bauska LV-3901
A/S ,,SEB banka"
Konta nr.LV72UNLA0050019542339
Kods UNLA22XX

Cien. audzēkņu vecāki!
 
Informējam, ka no 2015.gada 1.septembra
Bauskas novada pašvaldības iestādē  „Bauskas Mūzikas skola”
 
vecāku līdzfinansējums mēnesī EUR 10.00 (desmit euro)  mēnesī 
mūzikas instrumenta noma audzēknim mēnesī  EUR 5.00  (pieci  euro 00 centi) 
papildu  pedagoģiskā stunda EUR 6.40 (seši euro 40 centi) 
Jauniešu un pieaugušo maksas izglītības programmas, sagatavošanas klases pedagoģiskā stunda EUR 7.50 (septiņi euro 50 centi) 

Vecāku līdzfinansējuma maksājumus var veikt skolas kontā:
Bauskas mūzikas skola
Reģ.Nr. 90000035497
Upmalas iela 5 Bauska LV-3901
AS ,,SEB banka,,
Konta nr.LV72UNLA0050019542339
Kods UNLA22XX
 
Uzmanību!
Pārskaitot vecaku līdzfinansējumu internetbankā, maksājumu uzdevumā jābūt sekojosam tekstam:
Vecāku līdzfinansējums par audzēkni - Vārds, uzvārds, klases, nodaļas nosaukums, mēnesis, par kuru tiek veikts maksājums.
Piemērs:
Vecāku līdzfinansējums par audzekni I.Lazdiņu, 2. kora klase, maijs.
 
Vecāku līdzfinansējumu skolas kasē pieņem lietvede Sandra Rūtenberga
Darbadienās no 13-00 līdz 17-00
 
 
 
Bauskas mūzikas skolas ziedojumu konts:
LV78UNLA0050020603023

A.V.

Direktore:Anita Velmunska


29424988

 

Direktores vietniece izglītības jomā: Inita Idere - Bankava

Mob.tel. 27737372

 

Lietvede:Inguna Paegle 

Tel:63923944

 

Darbinieki:

Māris Sloka, Inese Pētersone, Valdis Reisters, Dzintra Zemīte, Zanda Kudiņa